MkrwnQzcqPrY9Dmo7kJIcLXdrsCC80nVkOrIF0U5Ql3ZZpo6K8
Zatiaľ nemáte v cenovej ponuke žiadne produkty

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ : Time&Data, s.r.o., Veľké Stankovce 817, 913 11 Trenčianske Stankovce

v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

1.  Ako zákazníci a dotknuté osoby týmto udeľujeme dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním našej podobizne (fotografií) na účel:

  • zverejnenia fotografii na webovej stránke dodávateľa
  • zverejnenia fotografií na sociálnej sieti Facebook
  • zverejnenia referencie zákazníka
       s cieľom prezentovania kvality práce dodávateľa verejnosti

2. Fotografie ako osobné údaje zákazníkov budú dodávateľom uchované po dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané. 

3. Poskytnutie fotografií, ako aj udelenie súhlasu zákazníkov s ich zverejnením je dobrovoľné. Zákazníci môžu súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu dodávateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.    

4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u dodávateľa majú zákazníci právo:

  • žiadať o prístup k svojim fotografiám a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaja,
  • namietať spracúvanie svojej fotografie,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

5. Zákazníci vyhlasujú, že poskytnuté fotografie sú pravdivé, aktuálne a boli  poskytnuté slobodne, bez nátlaku a súhlasia s ich využitím na účel vymedzený v bode 1.