Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Time&Data, s.r.o. predáva tovar predajcom, inštalačným firmám za účelom ďalšieho predaja.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) definujú základný súhrn ustanovení podmienok obchodnej spolupráce.

Upravujú vzťahy vznikajúce pri dodávkach tovaru medzi firmou Time&Data s.r.o. ako predávajúcim a odberateľom tovaru ako kupujúcim a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim realizovaný po dobu trvania rámcovej zmluvy.

Rámcová zmluva

Zmluva je súhrn ustanovení definujúcich základné podmienky obchodnej spolupráce medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má platné živnostenské oprávnenie. Ak prejaví takáto fyzická alebo právnická osoba záujem stať sa obchodným partnerom obráti sa na obchodného zástupcu predávajúceho, ktorý zašle záujemcovi návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach, vrátane ich jednotlivých príloh v aktuálnom platnom znení. Vyplnenú a podpísanú zmluvu zašle záujemca späť predávajúcemu. Jedno vyhotovenie tejto zmluvy bude podpísané oprávnenou osobou predávajúceho a zaslané späť záujemcovi.

(Keďže nejde o predaj koncovému zákazníkovi, tak ako to definuje obchodný zákonník, obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od obchodného zákonníka líšia.)Podmienky a postup pri objednávkach tovaru
Objednávka

Tovar uvedený v cenníku je možné objednať e-mailom alebo telefonicky na kontaktoch uvedených na internete.

Vznik zmluvy

Kúpna zmluva na dodanie požadovaného tovaru vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky.

Dodanie tovaru

Tovar objednaný do 15,00 expedujeme v deň objednávky (pokiaľ je skladom). Tovar zasielame spoločnosťou UPS.

Základná prepravná cena balíku do 20 kg je 5 EUR, 40 kg – 10 EUR bez DPH v štandardnom doručení v nasledujúci deň.

Informácie o stave realizácie objednávky

Prepravné číslo tovaru zaslaného prepravnou spoločnosťou bude kupujúcemu poskytnuté po jeho vyžiadaní emailom alebo telefonicky.

Zadržanie tovaru predávajúcim

Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti vtom prípade je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do doby úplného vyrovnania záväzkov či odčerpania kreditu kupujúcim. O pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho k pozastaveniu tovaru nie je predávajúci v omeškaní so splnením povinnosti k jeho dodaniu.

Storno objednávky, vrátenie tovaru

V prípade, že kupujúci bude požadovať jednostranné zrušenie svojej objednávky („storno"), je oprávnený tak urobiť výhradne za podmienky zaplatenia odstupného vo výške odpovedajúcej 20% kúpnej ceny tovaru, ktorého storno uplatňuje, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Pokiaľ chce kupujúci vrátiť tovar z iného dôvodu ako opravy chybného výrobku, je nutné dodržať nasledujúce podmienky:

a) tovar bude vrátený kompletný, nepoužitý a nepoškodený v originálnom obale s kópiou dodacieho listu a faktúry, s ktorými bol dodaný

b) kupujúci písomne požiada o navrátenie tovaru

c) kupujúci uhradí manipulačný poplatok vo výške:
10% z ceny pri návrate tovaru do 14 dní
20% z ceny pri návrate tovaru do 21 dní
30% z ceny pri návrate tovaru do 30 dní odo dňa dodania. Po tejto dobe nebude vrátenie tovaru akceptované.Odber tovaru

Osobný odber

Po dohode je možné odobrať tovar osobne v sídle predávajúceho alebo na inom, vzájomne dohodnutom mieste.

Odber prostredníctvom zmluvného dopravcu – len na území SR

Ceny expresnej dopravy sú hradené podľa cenníka dopravcu UPS

Miesto plnenia a zodpovednosť za tovar

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu na dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania prepravnej službe k preprave do miesta určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo akejkoľvek škody na tovare (riziko poškodenia tovaru, straty, odcudzenie a pod.).

Finančné podmienky predávajúceho


Platobné podmienky

Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy platobných podmienok

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

Táto platba môže byť realizovaná ako :

  • platba v hotovosti v pokladni predávajúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim
  • platba na dobierku - prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodaní tovaru


Platba na základe zálohovej faktúry

Tento spôsob platby sa týka predovšetkým začínajúcich partnerov. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením fakturovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho je objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho. Následne je tovar zaslaný zmluvným dopravcom do miesta plnenia, resp. je kupujúcemu zaslaná výzva k odberu.

Platba po dodávke tovaru

Platba po dodávke tovaru je umožnená iba kupujúcemu s dobrou platobnou disciplínou. Faktúra sa vystavuje pri expedícii tovaru kupujúcemu.


Splatnosť faktúr

Kúpna cena tovaru bude predávajúcim vyúčtovaná na základe vystavenej faktúry (daňovým dokladom), ktorú predávajúci odošle či odovzdá kupujúcemu zároveň s tovarom.

Faktúry budú vystavované so štandardnou splatnosťou 14 kalendárnych dní počnúc dňom vystavenia, pričom dátumom splatnosti sa rozumie deň, kedy bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet dodávateľa.

V prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim uhradená v riadnom termíne splatnosti, je predávajúci oprávnený vyúčtovať úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

(Konečné rozhodnutie o predĺžení doby splatnosti je v kompetencii predávajúceho a závisí predovšetkým na platobnej morálke kupujúceho. Na faktúry už vystavené nie je možné požadovať predĺženie doby splatnosti. )

Ostatné dohody

Ceny za inštaláciu a konfiguráciu software, nastavenie, kompletizáciu, oživenie a inštaláciu zariadení, náklady súvisiace s montážou prvkov, kabeláže atď., nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ak bude mať kupujúci požiadavku na prevedenie týchto, prípadne ďalších prác, obráti sa na predávajúceho.

Predávajúci môže tieto práce pre kupujúceho realizovať po vzájomnej dohode na základe Zmluvy o dielo. Vtom prípade nie je možné predať tovar za partnerské ceny. Tovar musí byť súčasťou komplexnej dodávky, ktorá je predmetom zmluvy o dielo a cena je stanovená zmluvne.Cookies uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním našich služieb súhlasíte, že používame súbory cookie.
Ok